Integrator IT Systemów Informacyjnych

Zintegrowana Platforma Informacyjna

Umiejscowienie w przestrzeni geograficznej w funcji czasu informacji gromadzonej w systemach bazodanowych to koleny krok na drożdze do informatyzacji procesów zarządczych w Administracji Publicznej, a szczególnie w urzędach administracji samorządowej i ich jednostach organizacyjnych.